නවතම ලිපි

හොඳම කතුවරු

විද්‍යාගාර උපකරණ හඳුනාගනිමු

පාසැල් ළමුන්ට විද්‍යාගාර උපකරණ අල්ලලා බලලා ඉගෙන ගන්න නොමිලේ පවත්වන වැඩමුළුව. වයස අවුරුදු 11 – 15ත් අතර දරුවන් සඳහා මෙම වැඩසටහන සුදුසු වේ.

ආසනසීමිත බැවින් ලියාපදිංචි වන පිළිවෙලට මුලිකත්වය දෙනු ලැබේ.